INFORMATION CHANGE THE WORLD

International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS)

ISSN: 2075-0161 (Print), ISSN: 2075-017X (Online)

DOI: 10.5815/ijmecs

Published By: MECS Press

IJMECS Vol. 3, No. 4, Jul. 2011

Cover page and Table of Contents: PDF (size: 142KB)

Contents

REGULAR PAPERS

 • The Platform Built Based on the Mode operations of AES and the Image Applications

  Chi-Wu Huang,Ying-Hao TU,Shih-Hao Liu,Hsing-Chang Yeh

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.01

 • The Application of Bayesian Classification Theories in Distance Education System

  Ma Da, Wei Wei, Hu Hai-guang, Guan Jian-he

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.02

 • Stereo rectification of calibrated image pairs based on geometric transformation

  Huihuang Su,Bingwei He

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.03

 • Effective Training Data Improved Ensemble Approaches for Urinalysis Model

  Ping Wu,Min Zhu,Peng Pu,Tang Jiang

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.04

 • A New Classification Algorithm for Data Stream

  Li Su,Hong-yan Liu,Zhen-Hui Song

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.05

 • Research on Spacecraft Illumination

  Bo Cai, Ling Li,Jing Hu,Biao He,Yuan Long,Dengyi Zhang

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.06

 • A framework for ensuring consistency of Web Services Transactions based on WS-BPEL

  Pan Shan-liang,Li Ya-Li, Li Wen-juan

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.07

 • Design and Implementation of GPU-Based Prim's Algorithm

  Wei Wang,Yongzhong Huang,Shaozhong Guo

  DOI: 10.5815/ijmecs.2011.04.08