INFORMATION CHANGE THE WORLD

International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS)

ISSN: 2075-0161 (Print), ISSN: 2075-017X (Online)

DOI: 10.5815/ijmecs

Published By: MECS Press

IJMECS Vol. 2, No. 2, Dec. 2010

Cover page and Table of Contents: PDF (size: 152KB)

Contents

REGULAR PAPERS

 • Easy and Deep Media

  Chun-Ko Hsieh, Quo-ping Lin, Yen-ju Lin, Chiung-yi Huang, Chung-yi Chang, Yi-ping Hung

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.01

 • P300 Detection Algorithm Based on Fisher Distance

  Pan WANG,Ji-zhong SHEN,Jin-he SHI

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.02

 • Research of Heated Oil Pipeline Shutdown and Restart Process Based on VB and MATLAB

  Changjun Li,Xia Wu,Wenlong Jia

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.03

 • Data Mining based Software Development Communication Pattern Discovery

  Gang Zhang,Caixian Ye,Chunru Wang,Xiaomin He

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.04

 • Optimization of SVM Multiclass by Particle Swarm (PSO-SVM)

  Fatima Ardjani,Kaddour Sadouni

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.05

 • The Route Research of LED Road Illumination Based On Wireless Sensor Network

  Jian Liu,Xinjiang Shao,Deng Pan,Zhisen Wang

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.06

 • Semantic Management Information Modeling based on Theory of Concept Lattices

  Hui Xu,Chunzhi Wang,Hongwei Chen,Zhiwei Ye

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.07

 • The Estimation and Experiment of Axial Force in Deep Well Pump Basing on Numerical Simulation

  SHI Wei-dong,WANG Hong-liang,ZHOU Ling,ZOU Ping-ping,WANG Chuan

  DOI: 10.5815/ijmecs.2010.02.08